Suomeksi | Only in Finnish
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väinö Raitio -seura ry

Yleistä | Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Väinö Raitio -seura r.y. Sen kotipaikka on Helsinki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää säveltäjä Väinö Raition musiikin julkistamista, tutkimusta ja esittämistä sekä muutenkin edistää hänen elämäntyönsä tuntemusta ja arvostusta.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa, tallentaa ja välittää Väinö Raitiota koskevaa musiikillista ja elämäkerrallista aineistoa, harjoittaa ja tukee ääni- ja kuvatallenteiden, nuottien ja Raitiota koskevan kirjallisuuden julkistamista, järjestää konsertteja, seminaareja ja esitelmätilaisuuksia, myöntää apurahoja edellämainittuihin tarkoituksiin sekä suunnittelee ja toteuttaa tutkimushankkeita yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisten tutkijoiden kanssa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisten luvan saatuaan varainkeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille ja yhdistyksen toiminnan tulee muutoinkin olla yleishyödyllistä.
4 § Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, yhteisö-, ainais- ja kunniajäseniä. Yhdistyksen johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen vuosijäseneksi Suomen kansalaisen ja yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tahtoo edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Nämä suorittavat vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen vuosi- ja yhteisöjäsenille. Ainaisjäseneksi voi päästä suorittamalla jäsenmaksun kymmenkertaisena. Sen jälkeen jäsen on jäsenmaksuista vapaa.

Kunniajäsenet valitsee johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous. Kunniajäseneltä ei kerätä jäsenmaksua. Kunniajäseneksi voidaan valita myös ulkomainen henkilö.
5 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä.

Johtokunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Kaksi johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisten kahden vuoden erovuoroisuuden ratkaisee arpa.

Vuosikokous valitsee puheenjohtajan seuraavaksi toimintavuodeksi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Se valitsee myös keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä sopii heidän työsuhteensa ehdoista.
6 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on kokouksessa läsnä. Kutsu kokoukseen toimitetaan johtokunnan päättämällä tavalla.

Johtokunnan kokouksessa päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa kuitenkin arpa.
7 § Johtokunta voi asettaa avukseen erityisiä tehtäviä varten toimikuntia, joiden toimintaohjeet se määrittelee ja joiden puheenjohtajat ja jäsenet se kutsuu ja nimeää.
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai johtokunnan siihen erikseen määräämän toimihenkilön kanssa.
9 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilit ja johtokunnan pöytäkirjat jätetään tilintarkastajien tarkastettaviksi viimeistään helmikuussa. Tilintarkastajien tulee maaliskuun loppuun mennessä antaa johtokunnalle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomus.
10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään ja vahvistetaan toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta.
 4. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 6. Päätetään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudesta.
 7. Esitetään ja vahvistetaan johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 9. Valitaan johtokunnan jäsenistä puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi.
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan toimintakauden hallintoa ja tilejä.
 11. Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat, sekä
 12. käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään kaksikymmentäyksi päivää ennen kokousta johtokunnallle esittänyt kokouksessa käsiteltäviksi.
11 § Kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään kaikille jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan tulee kokouksen päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide vaaleja lukuunottamatta, joissa ratkaisee arpa.
12 § Esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa sekä aikaisintaan kolmen viikon kuluttua pidettävässä toisessa kokouksessa. Jotta esitys tulisi hyväksytyksi, sen tulee saavuttaa ensimmäisessä kokouksessa annetuista äänistä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatus ja jälkimmäisessä kokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö.
13 § Kun päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty, on yhdistyksen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan yhdistyksen viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla.